Menu openen Menu sluiten

Disclaimer

Wanneer u een website van de Maag Lever Darm Stichting bezoekt, betekent dit dat u akkoord gaat met de voorwaarden die in deze disclaimer beschreven staan.

Aansprakelijkheid
De Maag Lever Darm Stichting aanvaardt in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van of voortvloeiend uit het gebruik of verspreiden van de informatie van deze website. De op deze website getoonde informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor onvolledige en/of incorrecte informatie en voor het niet correct functioneren van deze website. Hoewel we alles in het werk stellen om misbruik te voorkomen, zijn we niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet worden verzonden. De Maag Lever Darm Stichting kan niet verantwoordelijk worden gesteld wanneer virussen op deze website zouden voorkomen en het downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

Inhoud
U kunt geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze website. De Maag Lever Darm Stichting streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden. De Maag Lever Darm Stichting kan niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is.

Alle medisch inhoudelijke informatie is gecontroleerd door onafhankelijke en deskundige referenten. Echter, de informatie op deze website is geen vervanging voor een consult bij een huisarts of medisch specialist. Raadpleeg bij klachten of twijfel over uw gezondheid altijd uw (behandelend) arts of andere professionele hulpverlener.

Intellectueel eigendom
De op deze website getoonde informatie, waaronder teksten, foto’s, grafisch materiaal, merken, logo’s en (handels)namen, zijn eigendom van of in licentie bij de opdrachtgever van de site, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De Maag Lever Darm Stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onrechtmatig gebruik van dit materiaal of recht.

disclaimer

De inhoud van deze website valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal-licentie (CC-BY-NC-ND). Dit betekent dat het toegestaan is (na voorafgaande toestemming van de Maag Lever Darm Stichting) inhoud van de website te delen (kopiëren, verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat), onder de volgende voorwaarden:

1. Naamsvermelding: de gebruiker dient de maker van het werk te vermelden, een link naar de licentie te plaatsen

2. NietCommercieel: het werk mag niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden

3. GeenAfgeleideWerken: het veranderde materiaal mag niet verspreid worden als het werk is geremixt, veranderd, of op het werk is voortgebouwd

4. Geen aanvullende restricties: geen juridische voorwaarden of technologische voorzieningen mogen toegepast worden die anderen er juridisch in beperken om iets te doen wat de licentie toestaat

Verwijzingen van de Maag Lever Darm Stichting
De Maag Lever Darm Stichting kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud, het gebruik en het functioneren van de websites die met de Maag Lever Darm Stichting websites zijn gelinkt, noch aanvaardt zij aansprakelijkheid voor schade welke direct dan wel indirect voortkomt uit het gebruik van de informatie op deze sites, op welke wijze dan ook.

Databescherming
De Maag Lever Darm Stichting respecteert de privacy van elke bezoeker aan deze site. Hierna wordt beschreven hoe de Maag Lever Darm Stichting gegevens verzamelt en hoe die gegevens gebruikt worden.

Privacy
Alle persoonsgegevens, die u via deze website verstrekt, zullen worden behandeld conform de vigerende wetgeving op het gebied van de privacy. Gegevens zullen nimmer aan derden ter hand worden gesteld.

Persoonsgegevens
De Maag Lever Darm Stichting verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een bestelformulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker de Maag Lever Darm Stichting toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan en te gebruiken voor statistische doeleinden.

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke identificatieinformatie
In sommige gevallen zal de Maag Lever Darm Stichting gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals welke versie browser of computer operating system een bezoeker gebruikt, IP-adressen toegewezen door providers, etc. Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers alsook voor het verkrijgen van statistiekgegevens over deze site.

Cookies
Een cookie is een databestand dat een website op de harde schijf van uw computer schrijft wanneer u deze bezoekt. Een cookie-bestand kan informatie bevatten, zoals een gebruiks-identificatie code, die de website gebruikt om de pagina’s die u bezoekt te traceren. De Maag Lever Darm Stichting gebruikt cookies uitsluitend voor het traceren van patronen van gebruikersverkeer van onze websites. Deze gegevens worden op anonieme basis gebruikt en worden niet aan persoonlijke gegevens van de gebruiker gekoppeld.

Geschillen
Bij eventuele geschillen gerelateerd aan deze website is het Nederlands recht van toepassing.

E-mails verstuurd door de Maag Lever Darm Stichting
Door de Maag Lever Darm Stichting verstuurde e-mails en eventuele bijlagen kunnen vertrouwelijke informatie en adviezen bevatten en zijn uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. De e-mails zijn met uiterste zorgvuldigheid tot stand gekomen. De Maag Lever Darm Stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de in deze e-mails verstrekte informatie, terwijl evenmin aan de inhoud van deze e-mails rechten kunnen worden ontleend.

Wijzigingen
Wij behouden het recht deze disclaimer op elk moment, zonder kennisgeving, te wijzigen. Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van deze website bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde disclaimer.